Browse Tag: seo

SEO

Ako môže pomôcť SEO?

Človek mal oddávna záujem o nové informácie. Znalosť dôležitých informácií mu mohla v živote veľmi pomôcť. Možno preto je internet taký populárny. Pomáha ku tomu aj práca na webových stránkach pomocou SEO. Nie je to možno pre niekoho jednoduché.

Cez internet sa rieši veľa úloh, problémov a možnosti získania kontaktov. Aby bola uľahčená práca na internete, tak pre prácu s internetom treba obsah internetu upravovať do podoby internetových stránok-webov. Ich prevedenie má byť užívateľsky príjemné, pohodlné a svižné. Zároveň treba vyhľadať zodpovedajúci článok, zodpovedajúcu informáciu. Na vyhľadávanie sú určené internetové vyhľadávače, napríklad Google alebo Bing a mnoho iných. Ku tomu, aby sa hľadané informácie našli, pomáha aj SEO.

SEO je skratka z anglického výrazu Search Engine Optimalization ( SEO ),čo v preklade znamená „Optimalizácia stránok pre vyhľadávače“. SEO je vlastne súhrn techník pre optimalizáciu webových stránok pomocou nástrojov v administračnom systéme internetovej stránky, spojený so službami na internete a účelným spôsobom ich využívania Medzi také služby patria napríklad AdWords a Etarget, ktoré sú k dispozícii po zakúpení reklamy PPC ( Pay per click – „platba za kliknutie“ ).

Pre nájdenie hľadaných informácií potrebujeme do vyhľadávača zadať kľúčové slová- slová ktoré bližšie určujú hľadanú tému. Pomocou týchto kľúčových slov potom vyhľadávač nájde príslušné webové stránky s hľadanými informáciami. Takto vyhľadané webové stránky potom usporiada do zoznamu. Pri SEO sa pracuje so samotným textom na internetovej, webovej stránke, tiež s umiestňovaním kľúčových slov v texte, a umiestňovaním týchto slov ako „tagov“ viditeľných pre internetové vyhľadávače (Google, Bing, a i. ).

Ak programátor pracuje priamo s HTML kódom, tak kľúčové slová umiestňuje priamo do kódu webovej stránky. Existuje možnosť použiť administračné systémy ( WordPress, Webnode, Joomla, Drupal, a i. ) pre stavbu a prevádzku webovej stránky, ktoré umožňujú pomerne jednoduchú prácu s kľúčovými slovami. Výber konkrétnych kľúčových slov sa pred spustením opiera o danú tému príslušného článku, ciele webovej stránky, a o skúmanie potrieb a záujmov cieľovej skupiny návštevníkov webu. Potom, po spustení, sa postupne vyvíja za pomoci štatistík návštevnosti z administračného systému.

Môžeme využiť aj text webovej stránky a tagy potom testujeme a posudzujeme podľa štatistík návštevnosti a podľa slov, ktoré zadali návštevníci do vyhľadávačov. Potom stránku upravujeme tak, aby bola naša webová stránka pre danú cieľovú skupinu ľahšie dosiahnuteľná.

On-page je fáza prípravy a optimalizácie samotných webových stránok.
Off-page je fáza zladenia stánky s okolím, tak, aby potenciálny návštevník našiel žiadanú informáciu na požadovanej webovej stránke.

Ak pracujeme so SEO pri našej webovej stránke, môžeme dosiahnuť stúpajúcu návštevnosť danej stránky a väčšiu konverziu ( vykonávanie požadovaných aktivít návštevníkov webovej stránky ). Je to možné vďaka lepšiemu cieleniu kľúčových slov v texte webu. Pri kvalitnej práci so SEO iteráciou, postupnými úpravami textu, a používaním čoraz vhodnejších kľúčových slov sa dané webové stránky dávajú
k dispozícii presnejšie našej cieľovej skupine.

Ak sa nepracuje so SEO, zväčša nastáva stagnácia, alebo aj úbytok množstva návštevníkov webovej stránky. Je to spôsobované hlavne tým, že webové vyhľadávače potom umiestňujú vo výsledkoch vyhľadávania nami požadovanú webovú stránku na horšie miesta vo výsledkoch vyhľadávania. Musíme brať do úvahy, že chceme osloviť vybratú cieľovú skupinu. Ak návštevníka z cieľovej skupiny neoslovíme hneď, obyčajne sa už nevráti.
Tak sa cieľová skupina môže vyprázdňovať kvôli zlej skúsenosti návštevníkov webovej stránky.

Vidno, že prácu so SEO nemožno podceňovať, lebo priamo aj nepriamo vplýva na úspešnosť webovej stránky. S tým potom súvisia aj finančné, či iné efekty z chodu webovej stránky.