Kam so SEO článkami?

Človek v živote používa rôzne pomôcky, aby mu pomohli dosiahnuť jeho zámery. Primerané pomôcky a postupy sú výhodné tiež vo svete internetu. Sú nimi aj SEO články. Akým spôsobom?..

Je dobré, keď sú správne veci na správnych miestach. Tak isto aj SEO články. SEO články sú texty určené pre weby. V nich sú účelne použité kľúčové slová s určitým cieľom, zámerom majiteľa webu alebo zadávateľa SEO článku. Tak sú vytvorené texty, ktoré umožňujú záujemcom o informáciu po zadaní zodpovedajúcich kľúčových slov do webového vyhľadávača nájsť požadovaný text, požadovanú informáciu.

Kľúčové slová sú jednak účelne umiestnené v texte na webovej stránke., ale zároveň ich obsahuje aj HTML kód webovej stránky ako zvlášť označené kľúčové slová. Kľúčové slová sú aj v popisoch jednotlivých stránok webu. SEO články s kľúčovými slovami sú vytvárané ako pre hlavnú stranu webu, tak aj osobitne pre podstránky. SEO články môžu byť súčasťou celého množstva foriem podávaných informácií.

Formou SEO článkov môže byť spracovaná informácia, napríklad o firme, o osobe, o inštitúcii, o organizácii, o službe, o produkte, o krajine a podobne.

Články s textom spracovaným SEO technikami môžu byť umiestňované na firemné webové stránky, na weby inštitúcií, na informačné weby, na spravodajské weby, na diskusné portály, na blogy, do internetových magazínov, do foto bánk, do online magazínov, na video portály ku videám, na portály ponúkajúce služby alebo tovary, a celkovo na webové stránky širokého použitia a určenia.

Články by nemali byť veľmi dlhé, ale mali by byť výstižné. Vždy podľa tematického zamerania a cieľového publika.

Základné požiadavky na SEO články

Najdôležitejším pre návštevníkov webu je ľahká dostupnosť informácií, ich prehľadnosť, a to, že informácie sú v kontexte s inými informáciami. Od toho, ako je text pripravený, závisí úspech celého webu. Kvalitní autori dokážu prispôsobiť svoju prácu pre web intuitívne. Článok, ktorý má byť na webe publikovaný, musí byť prispôsobený cieľovému publiku. Pred písaním článku si musíme položiť otázky: Akému médiu je článok určený? Čo má byť podstatou článku? Kto má byť jeho adresátom? Je tento článok súčasťou väčšieho celku? Článok má informovať, zabávať alebo vyvolávať diskusiu?

Články na webe môžu vychádzať z rôznych žánrov. Môžu to byť:

Krátka správa, rozšírená správa, komentár, reportáž, rozhovor, poznámka, úvodník, fejtón, referát, glosa. V zásade ich delíme na spravodajské ( bez vlastných myšlienok autora) a publicistické ( v nich je zahrnutý aj vlastný názor, postoj, komentár autora článku ).

Článok musí byť pre publikum zrozumiteľný aj bez predchádzajúcej  znalosti veci. Preto dávame ( pri spravodajských článkoch ) najdôležitejšie informácie vždy na začiatok. Po nich nasledujú menej dôležité informácie. Na konci opíšeme kontext.

Odborné články na odborných weboch vyžadujú výbornú odbornosť autora. Neformálny prístup je typický hlavne pre weblogy a pre osobné stránky. Nevýhodou je neprofesionálne pôsobenie na čitateľa.

Pre umiestnenie na internete by SEO články mali spĺňať určité podmienky. Okrem profesionálnej kvality majú spĺňať aj morálne požiadavky, ktoré sú často podmienkami vlastníkov webových stránok. Vidno to napríklad na morálnych požiadavkách správcov diskusných portálov. Je to dôležité pre celkovú morálnu úroveň spoločnosti a pre vysokú úroveň medziľudských vzťahov aj po duchovnej stránke. Okrem týchto oprávnených morálnych požiadaviek, musia SEO články spĺňať aj pozitívnu orientáciu a ústretovosť voči webovým vyhľadávačom správne zvolenými a použitými kľúčovými slovami.

Keďže úlohou webu je predo-všetkým pomáhať a slúžiť širokej verejnosti, zvlášť cieľovej skupine pre text, je potrebné, aby týmto požiadavkám vychádzali v ústrety svojou štruktúrou a formou aj SEO články. Do SEO článkov je možné dávať klikateľné odkazy formou anchor textu, na ktorý keď klikneme aktivujeme buď presmerovanie na inú webovú stránku, alebo na vyskakovacie okno.

 

SEO články môžu byť písané ako spravodajské a publicistické. Môžu to byť úvodníky, krátke správy, rozhovory, reportáže, glosy, fejtóny, komentáre. Môžu byť písané odborným štýlom ale aj voľným hovorovým, neformálnym. Pre popis rozsahu článkov na weboch sa odporúča jednotka 1 kZ ( jeden kiloznak ). Zodpovedá to rozsahu 1000 znakov.

Pri spravodajských článkoch by nemala dĺžka článku prekročiť 3 kZ. Pre webové magazíny sa odporúča rozsah článku 5 až 7 kZ. Pri odborných textoch sa odporúčajú články dlhé 10 až 15 kZ. Veľmi sa odporúča primerane rozdeľovať článok pomocou medzititulkov.

Pri článkoch s dĺžkou nad 2 kZ je používanie medzi titulkov nevyhnutnosťou. Tieto formuluje autor článku, pričom jednotlivé články sú cele odstavce a celé logické celky. Medzititulok rozdeľuje článok tam, kde konči jedna významná téma a začína iná významná téma. Slohové postupy môžu byť rôzne. Napríklad : informačný, rozprávací, výkladový, popisný, charakterizačný a úvahový.

Požiadavky na SEO články určené do online magazínov

Pre umiestňovanie SEO článkov do online magazínov je potrebné aby články spĺňali horeuvedené základné požiadavky. Zároveň musia poslúžiť a obohatiť cieľovú skupinu čitateľov, návštevníkov online magazínov. Zároveň by mali pomáhať nenásilne k plneniu zámerov zadávateľa SEO článku. Podľa zamerania online magazínov sa orientuje aj zameranie SEO článkov, ktoré by im mali prispôsobiť formu i obsah. T

iež tvorcovia SEO článkov prispôsobujú celkový slovník danému magazínu a jeho cieľovému publiku. V každom prípade by články v magazínoch všeobecne čitateľov obohacovať, pravdivo informovať, pomáhať a neškodiť. To isté platí aj pre SEO články, ktoré by mali samozrejme spĺňať požiadavky novinárskej a všeobecnej etiky.

Ak SEO články umiestnené na internete spĺňajú morálne i odborné požiadavky a požiadavky novinárskej etiky, je veľká nádej že tieto články urobia veľa dobrého pre ľudí. Môžu ich takto pozdvihnúť a mnohým pomôcť pri riešení problémov, ktoré dal čitateľom webových magazínov sám život.

Pridaj komentár