Kam so SEO článkami?

Človek v živote používa rôzne pomôcky, aby mu pomohli dosiahnuť jeho zámery. Primerané pomôcky a postupy sú výhodné tiež vo svete internetu. Sú nimi aj SEO články. Akým spôsobom?..

Je dobré, keď sú správne veci na správnych miestach. Tak isto aj SEO články. SEO články sú texty určené pre weby. V nich sú účelne použité kľúčové slová s určitým cieľom, zámerom majiteľa webu alebo zadávateľa SEO článku. Tak sú vytvorené texty, ktoré umožňujú záujemcom o informáciu po zadaní zodpovedajúcich kľúčových slov do webového vyhľadávača nájsť požadovaný text, požadovanú informáciu.

Kľúčové slová sú jednak účelne umiestnené v texte na webovej stránke., ale zároveň ich obsahuje aj HTML kód webovej stránky ako zvlášť označené kľúčové slová. Kľúčové slová sú aj v popisoch jednotlivých stránok webu. SEO články s kľúčovými slovami sú vytvárané ako pre hlavnú stranu webu, tak aj osobitne pre podstránky. SEO články môžu byť súčasťou celého množstva foriem podávaných informácií.

Formou SEO článkov môže byť spracovaná informácia, napríklad o firme, o osobe, o inštitúcii, o organizácii, o službe, o produkte, o krajine a podobne.

Články s textom spracovaným SEO technikami môžu byť umiestňované na firemné webové stránky, na weby inštitúcií, na informačné weby, na spravodajské weby, na diskusné portály, na blogy, do internetových magazínov, do foto bánk, do online magazínov, na video portály ku videám, na portály ponúkajúce služby alebo tovary, a celkovo na webové stránky širokého použitia a určenia.

Články by nemali byť veľmi dlhé, ale mali by byť výstižné. Vždy podľa tematického zamerania a cieľového publika.

Základné požiadavky na SEO články

Najdôležitejším pre návštevníkov webu je ľahká dostupnosť informácií, ich prehľadnosť, a to, že informácie sú v kontexte s inými informáciami. Od toho, ako je text pripravený, závisí úspech celého webu. Kvalitní autori dokážu prispôsobiť svoju prácu pre web intuitívne. Článok, ktorý má byť na webe publikovaný, musí byť prispôsobený cieľovému publiku. Pred písaním článku si musíme položiť otázky: Akému médiu je článok určený? Čo má byť podstatou článku? Kto má byť jeho adresátom? Je tento článok súčasťou väčšieho celku? Článok má informovať, zabávať alebo vyvolávať diskusiu?

Články na webe môžu vychádzať z rôznych žánrov. Môžu to byť:

Krátka správa, rozšírená správa, komentár, reportáž, rozhovor, poznámka, úvodník, fejtón, referát, glosa. V zásade ich delíme na spravodajské ( bez vlastných myšlienok autora) a publicistické ( v nich je zahrnutý aj vlastný názor, postoj, komentár autora článku ).

Článok musí byť pre publikum zrozumiteľný aj bez predchádzajúcej  znalosti veci. Preto dávame ( pri spravodajských článkoch ) najdôležitejšie informácie vždy na začiatok. Po nich nasledujú menej dôležité informácie. Na konci opíšeme kontext.

Odborné články na odborných weboch vyžadujú výbornú odbornosť autora. Neformálny prístup je typický hlavne pre weblogy a pre osobné stránky. Nevýhodou je neprofesionálne pôsobenie na čitateľa.

Pre umiestnenie na internete by SEO články mali spĺňať určité podmienky. Okrem profesionálnej kvality majú spĺňať aj morálne požiadavky, ktoré sú často podmienkami vlastníkov webových stránok. Vidno to napríklad na morálnych požiadavkách správcov diskusných portálov. Je to dôležité pre celkovú morálnu úroveň spoločnosti a pre vysokú úroveň medziľudských vzťahov aj po duchovnej stránke. Okrem týchto oprávnených morálnych požiadaviek, musia SEO články spĺňať aj pozitívnu orientáciu a ústretovosť voči webovým vyhľadávačom správne zvolenými a použitými kľúčovými slovami.

Keďže úlohou webu je predo-všetkým pomáhať a slúžiť širokej verejnosti, zvlášť cieľovej skupine pre text, je potrebné, aby týmto požiadavkám vychádzali v ústrety svojou štruktúrou a formou aj SEO články. Do SEO článkov je možné dávať klikateľné odkazy formou anchor textu, na ktorý keď klikneme aktivujeme buď presmerovanie na inú webovú stránku, alebo na vyskakovacie okno.

 

SEO články môžu byť písané ako spravodajské a publicistické. Môžu to byť úvodníky, krátke správy, rozhovory, reportáže, glosy, fejtóny, komentáre. Môžu byť písané odborným štýlom ale aj voľným hovorovým, neformálnym. Pre popis rozsahu článkov na weboch sa odporúča jednotka 1 kZ ( jeden kiloznak ). Zodpovedá to rozsahu 1000 znakov.

Pri spravodajských článkoch by nemala dĺžka článku prekročiť 3 kZ. Pre webové magazíny sa odporúča rozsah článku 5 až 7 kZ. Pri odborných textoch sa odporúčajú články dlhé 10 až 15 kZ. Veľmi sa odporúča primerane rozdeľovať článok pomocou medzititulkov.

Pri článkoch s dĺžkou nad 2 kZ je používanie medzi titulkov nevyhnutnosťou. Tieto formuluje autor článku, pričom jednotlivé články sú cele odstavce a celé logické celky. Medzititulok rozdeľuje článok tam, kde konči jedna významná téma a začína iná významná téma. Slohové postupy môžu byť rôzne. Napríklad : informačný, rozprávací, výkladový, popisný, charakterizačný a úvahový.

Požiadavky na SEO články určené do online magazínov

Pre umiestňovanie SEO článkov do online magazínov je potrebné aby články spĺňali horeuvedené základné požiadavky. Zároveň musia poslúžiť a obohatiť cieľovú skupinu čitateľov, návštevníkov online magazínov. Zároveň by mali pomáhať nenásilne k plneniu zámerov zadávateľa SEO článku. Podľa zamerania online magazínov sa orientuje aj zameranie SEO článkov, ktoré by im mali prispôsobiť formu i obsah. T

iež tvorcovia SEO článkov prispôsobujú celkový slovník danému magazínu a jeho cieľovému publiku. V každom prípade by články v magazínoch všeobecne čitateľov obohacovať, pravdivo informovať, pomáhať a neškodiť. To isté platí aj pre SEO články, ktoré by mali samozrejme spĺňať požiadavky novinárskej a všeobecnej etiky.

Ak SEO články umiestnené na internete spĺňajú morálne i odborné požiadavky a požiadavky novinárskej etiky, je veľká nádej že tieto články urobia veľa dobrého pre ľudí. Môžu ich takto pozdvihnúť a mnohým pomôcť pri riešení problémov, ktoré dal čitateľom webových magazínov sám život.

SEO

Ako môže pomôcť SEO?

Človek mal oddávna záujem o nové informácie. Znalosť dôležitých informácií mu mohla v živote veľmi pomôcť. Možno preto je internet taký populárny. Pomáha ku tomu aj práca na webových stránkach pomocou SEO. Nie je to možno pre niekoho jednoduché.

Cez internet sa rieši veľa úloh, problémov a možnosti získania kontaktov. Aby bola uľahčená práca na internete, tak pre prácu s internetom treba obsah internetu upravovať do podoby internetových stránok-webov. Ich prevedenie má byť užívateľsky príjemné, pohodlné a svižné. Zároveň treba vyhľadať zodpovedajúci článok, zodpovedajúcu informáciu. Na vyhľadávanie sú určené internetové vyhľadávače, napríklad Google alebo Bing a mnoho iných. Ku tomu, aby sa hľadané informácie našli, pomáha aj SEO.

SEO je skratka z anglického výrazu Search Engine Optimalization ( SEO ),čo v preklade znamená „Optimalizácia stránok pre vyhľadávače“. SEO je vlastne súhrn techník pre optimalizáciu webových stránok pomocou nástrojov v administračnom systéme internetovej stránky, spojený so službami na internete a účelným spôsobom ich využívania Medzi také služby patria napríklad AdWords a Etarget, ktoré sú k dispozícii po zakúpení reklamy PPC ( Pay per click – „platba za kliknutie“ ).

Pre nájdenie hľadaných informácií potrebujeme do vyhľadávača zadať kľúčové slová- slová ktoré bližšie určujú hľadanú tému. Pomocou týchto kľúčových slov potom vyhľadávač nájde príslušné webové stránky s hľadanými informáciami. Takto vyhľadané webové stránky potom usporiada do zoznamu. Pri SEO sa pracuje so samotným textom na internetovej, webovej stránke, tiež s umiestňovaním kľúčových slov v texte, a umiestňovaním týchto slov ako „tagov“ viditeľných pre internetové vyhľadávače (Google, Bing, a i. ).

Ak programátor pracuje priamo s HTML kódom, tak kľúčové slová umiestňuje priamo do kódu webovej stránky. Existuje možnosť použiť administračné systémy ( WordPress, Webnode, Joomla, Drupal, a i. ) pre stavbu a prevádzku webovej stránky, ktoré umožňujú pomerne jednoduchú prácu s kľúčovými slovami. Výber konkrétnych kľúčových slov sa pred spustením opiera o danú tému príslušného článku, ciele webovej stránky, a o skúmanie potrieb a záujmov cieľovej skupiny návštevníkov webu. Potom, po spustení, sa postupne vyvíja za pomoci štatistík návštevnosti z administračného systému.

Môžeme využiť aj text webovej stránky a tagy potom testujeme a posudzujeme podľa štatistík návštevnosti a podľa slov, ktoré zadali návštevníci do vyhľadávačov. Potom stránku upravujeme tak, aby bola naša webová stránka pre danú cieľovú skupinu ľahšie dosiahnuteľná.

On-page je fáza prípravy a optimalizácie samotných webových stránok.
Off-page je fáza zladenia stánky s okolím, tak, aby potenciálny návštevník našiel žiadanú informáciu na požadovanej webovej stránke.

Ak pracujeme so SEO pri našej webovej stránke, môžeme dosiahnuť stúpajúcu návštevnosť danej stránky a väčšiu konverziu ( vykonávanie požadovaných aktivít návštevníkov webovej stránky ). Je to možné vďaka lepšiemu cieleniu kľúčových slov v texte webu. Pri kvalitnej práci so SEO iteráciou, postupnými úpravami textu, a používaním čoraz vhodnejších kľúčových slov sa dané webové stránky dávajú
k dispozícii presnejšie našej cieľovej skupine.

Ak sa nepracuje so SEO, zväčša nastáva stagnácia, alebo aj úbytok množstva návštevníkov webovej stránky. Je to spôsobované hlavne tým, že webové vyhľadávače potom umiestňujú vo výsledkoch vyhľadávania nami požadovanú webovú stránku na horšie miesta vo výsledkoch vyhľadávania. Musíme brať do úvahy, že chceme osloviť vybratú cieľovú skupinu. Ak návštevníka z cieľovej skupiny neoslovíme hneď, obyčajne sa už nevráti.
Tak sa cieľová skupina môže vyprázdňovať kvôli zlej skúsenosti návštevníkov webovej stránky.

Vidno, že prácu so SEO nemožno podceňovať, lebo priamo aj nepriamo vplýva na úspešnosť webovej stránky. S tým potom súvisia aj finančné, či iné efekty z chodu webovej stránky.

Efektívna reklama na internete – SEO PR článok

S výrazom SEO článok, prípadne PR článok, sa stretol asi každý, kto už sa snažil na seba upozorniť v dravom internetovom svete. Online priestor je zaiste miesto, v ktorom sa rýchlo stratíte. Ak sa ale necháte správne viesť a poznáte aspoň základné pravidlá internetového marketingu, konkurenciu prevalcujete jedna radosť a vybudujete si svoju pevnú pozíciu vo vyhľadávačoch. Tá je nesmierne dôležitá pre Váš ďalší biznis vývoj. Ľudia totiž hľadajú väčšinu informácií práve touto cestou. Skúsme sa teda bližšie pozrieť na efektívnu reklamu, ktorá dá o Vás expresne vedieť veľkému množstvu internetových užívateľov.

Články, ktoré Vám zaručia skvelé miesto

SEO článok (search engine optimalization), a teda článok vytvorený za tým účelom, aby zoptimalizoval Vaše postavenie vo vyhľadávačoch, má nielen propagačnú úlohou. Jeho cieľom je podať potencionálnym klientom všetky dôležité informácie, ktoré by ich mohli v súvislosti s danou problematikou zaujímať. Z toho vyplýva, že SEO text má tiež informatívnu hodnotu. Základom toho, aby bol atraktívny pre vyhľadávače je zase to, aby obsahoval správne zvolené kľúčové slová v rôznych gramatických tvaroch a spätné odkazy. Je tiež dôležité, aby časť kľúčových slov bola použitá ako názov odkazu (tzv. anchor text). Spravidla sa odporúča umiestniť v jednom článku 3 spätné odkazy, a to tak, aby smerovali k zviditeľneniu a lepšiemu postaveniu hlavnej kategórie cieľovej webovej stránky.

Čo viac Vám ešte SEO článok prinesie?

Samozrejme, výhodná pozícia na internete by Vám bola k ničomu, keby neprinášala ovocie. Uverejnenie článku na kvalitnom tematickom webe garantuje okamžité zvýšenie návštevnosti. Článok je spravidla zreteľne viditeľný na hlavnej stránke online magazínu, vo väčšine prípadov je tiež zdieľaný na sociálnych sieťach. Dobrý web sa pozná podľa hodnoty PageRank, čo je obchodná značka Google. Táto spoločnosť prideľuje na základe prísnych a interných pravidiel webovým stránkam body. Skôr než sa rozhodnete publikovať svoj SEO článok, mali by ste si overiť, akým PageRankom daný web disponuje. Tie na úrovni začínajú už s hodnotou 3. Správny výber online magazínu, kde budete svoj text uverejňovať, zaručuje aj to, že článok zostane súčasťou obsahu magazínu neustále, čím sa jeho reklamná forma udrží dlhodobo. Prostredníctvom odborne a jedinečne napísaného SEO článku sa zlepší celkový imidž Vašej firmy. Text zanechá pozitívnu odozvu u tých, ktorí sa zaujímajú o Vašu spoločnosť (produkty a služby). Aby sa celý proces ešte viac zefektívnil, môžete si dať články vypracovať viacerým autorom a zverejniť ich na rôznych miestach. Dôveryhodnosť textu sa tak znásobí.

Agentúra, ktorá Vás posunie hore

Kompletné riešenia v oblasti PR marketingu a copywritingu ponúka aj agentúra Blueinfo. Unikátne texty podčiarknuté dynamikou, ktoré Vám vypracujú reklamní textári tejto spoločnosti, sa nikdy neminú účinku. Sú trefné, cielené a výstižné. Okrem napísania smiete využiť aj možnosť publikovania na niekoľkých kvalitných magazínoch a informačných web stránkach. Všetky predložené weby, prostredníctvom ktorých môžete dať o sebe vedieť, majú svoju históriu, obsahové zameranie a jedinečný obsah. To im zaručilo PageRank 3 a viac. Ak teda chcete dať o sebe vedieť, môžete sa uberať aj touto cestou.

 

Viac informácií získate na:

Posunieme Vás hore Blueinfo.sk

www.blueinfo.sk, info@shopping.sk, mobil 0917417448